logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Kommuneloven- Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 

Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Du kan lese komiteens tilråding her

Vedtaket i korthet

Stortinget har vedtatt en ny kommunelov, jf. Prop. 46 L (2017-2018) og Innst. 369 L (2017-2018). Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner oppheves fra det tidspunkt den nye loven trer i kraft. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan plikten kommunesektoren har til å gi informasjon som er universelt utformet, skal innfris. Stortinget har også vedtatt å be regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.

Vedlegg 1 - brev fra KMD v/statsråden til komiteen:

Her svarer statsråden på spørsmål fra komitelederren ang. utelukkelse av valg for kontrollutvalgsekretærer, (§ 7-3) Statsråden presiserer her at etter § 7-3 gjelder utelukkelsen kun de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalget i egen kommune.