logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling

Veilederen fra KS støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

|

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

|

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2016

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

|

Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester.

|

Verktøykasse mot tidstyver

KS og KMD lanserer nettbasert verktøykasse mot tidstyver i kommunesektoren.

|

Difi og Språkrådet lanserer gratis nettkurs i klarspråk

Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

|

Veileder i forvaltningsrevisjon

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon er revidert og er nå fritt tilgjengelig for nedlastning i pdf-versjon.

|

Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

fou_pwc_tilsynsansvar.jpg

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

|

Kontrollutvalgboka - 2. utgave

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

|

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

|

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og hindre at dette skjer. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig. 

|

Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus!

Gjennom god internkontroll styrkes tilliten til kommunesektoren og behovet for detaljert statlig styring reduseres.

|

Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget!

Artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

|

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Når virksomheter og tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også folk.

|

Høring i kontrollutvalget? - FKTs Veileder for høringer

Veilederen (fra april 2014) er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp.

|

Veileder - arkivordning for kontrollutvalgssekretariat

Veilederen (fra mai 2015) er utviklet i et samarbeid mellom NKRF og FKT. Den gir overordnede anbefalinger om arkivordning for kontrollutvalgssekretariat.

|

Forvaltningsrevisjonsregisteret

NKRF har sammen med KS og KMD laget en enkel søkbar database for forvaltningsrevisjonsrapporter for hele landet.

|