Skriv ut

Kommunereformen - valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor

FKT har sammen med NKRF utarbeidet en felles anbefaling om valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor i tilknytning til gjennomføring av ev. kommunesammenslåingsprosjekter.

Problemstillingene og anbefalingene følger nedenfor:

Inndelingslova sier ingenting om saksgangen knytte til spørsmålet om valg av revisor til fellesnemnda. Inndelingslova angir imidlertid prosedyre for valg av revisor til den nye kommunen/fylkeskommunen.

Praksis fra kommunene i Vestfold viser at i tre av fire tilfeller har revisor blitt valgt etter innstilling fra kommunenes kontrollutvalg.

Det anbefales å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg foretas etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg.

Inndelingslova angir prosedyre for valg av revisor i den nye kommunen. Kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi hver sin innstilling. Dette kan føre til at det blir ulike innstillinger. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, er det opp til den å foreta valget.

Spørsmålet om valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen er ikke regulert av inndelingslova. Det anbefales at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken.