logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

FKT: Jan F. Bernt  om personvernombud for kontrollutvalgssekretariat

Hans klare råd at man bør sørge for etablering av personvernombud for kontrollutvalgssekretariat

24.5 2019

Høsten 2018 sendte FKT på vegne av våre sekretariatsmedlemmer en henvendelse til Datatilsynet der vi spurte om sekretariatene etter loven vil ha plikt til å opprette personvernombud. 

 Datatilsynet svarte at det er sekretariatets forhold til forvaltningsloven som er det avgjørende her. "Må sekretariatet følge forvaltningsloven, må det også ha personvernombud. Hvorvidt en virksomhet er omfattet av forvaltningsloven eller ikke er ikke en vurdering vi fra Datatilsynets side vil foreta. Det må være opp til organet selv å ta stilling til, idet det også får virkning på andre områder enn den ev forpliktelsen til å opprette personvernombud.»

Det har hele tiden vært vår oppfatning at offentlige selskaper eller sammenslutninger må anses som forvaltningsorganer hvis virksomheten er innrettet for å ivareta spesielle offentlige interesser. Kontrollutvalgssekretariatene ivaretar en viktig offentlig interesse ved å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. På dette grunnlaget rådet vi våre medlemmer til å opprette personvernombud. Vi tilbyr også en fellesløsning gjennom FKT. 

i mars kom  Norges Kommunerevisorforbund med sin vurdering av om medlemmer av NKRF skal eller bør ha personvernombud. Vurderingen er foretatt av advokat Jan Sandtrø. Han konklusjon er at «NKRFs medlemmer som utfører enten revisjon, og da regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon, eller fungerer som sekretariater for kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner utøver ikke offentlige oppgaver eller myndighet.» (….)» Ved at de interkommunale selskaper/samarbeid og samvirkeforetak ikke utøver offentlig myndighet og har oppgaver som kan utøves av en virksomhet som er klart unntatt fra artikkel 37 nr. 1 bokstav a (personvernforordningen), er det ikke klart at virksomhetene omfattes av kravet til å utnevne personvernombud.»

I møte 29. april vedtok styret å forespørre professor Jan F. Bernt om en vurdering. Det er hans klare råd at man sørger for etablering av personvernombud for alle kommunale, fylkeskommunale og interkommunale kontrollutvalgssekretariater.

Du kan lese hele Bernts vurdering her