Rapporten er en kartlegging av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap i perioden 2020-2022.

28.10 2022

Undersøkelsen omfatter bestilte og gjennomførte undersøkelser etter ikrafttredelsen av ny kommunelov høsten 2019 og frem til 1.august 2022. Prosjekter i bestilling eller rapporter ferdigstilt etter 1. august er ikke medregnet. Oppfølging av gjennomførte undersøkelser er ikke omfattet av undersøkelsen.

Kartleggingen omfatter

  • eierskapskontroller eller forvaltningsrevisjon i selskap, som er gjennomført på vegne av kommuner eller fylkeskommuner. Det forutsettes at valg av tema er hentet fra plan for eierskapskontroll i den enkelte kommune eller fra vedtak gjort av det respektive kommunestyre.
  • gjennomførte kontroller med kommunale aksjeselskap (AS), samvirkeforetak (SA), interkommunale selskap (IKS) og vertskommunesamarbeid. Kommunale foretak (KF) er ikke medregnet da de er en del av kommunen og er eid av bare en enkeltkommune.

I denne undersøkelsen er det ikke foretatt vurdering av de funn og anbefalinger som fremkommer i den enkelte rapport.

Funnene viser at det er de færreste kommuner som så langt i valgperioden har gjennomført eierskapskontroller eller forvaltningsrevisjon i selskap. Derimot har de fleste fylkeskommunene så langt i valgperioden gjennomført eierskapskontroller eller forvaltningsrevisjon i selskaper.

Grunnlagsdokumenter for undersøkelsen er innhentet fra

Arbeidet er utført av Kjell Tore Wirum på oppdrag fra FKT.

Rapport Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap 2020 2022 E