logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg

Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling

Veilederen fra KS støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

|

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

|

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2016

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

|

Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester.

|

Verktøykasse mot tidstyver

KS og KMD lanserer nettbasert verktøykasse mot tidstyver i kommunesektoren.

|

Difi og Språkrådet lanserer gratis nettkurs i klarspråk

Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

|

Veileder i forvaltningsrevisjon

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon er revidert og er nå fritt tilgjengelig for nedlastning i pdf-versjon.

|

Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

fou_pwc_tilsynsansvar.jpg

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

|

Kontrollutvalgboka - 2. utgave

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

|

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

|

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og hindre at dette skjer. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig. 

|

Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus!

Gjennom god internkontroll styrkes tilliten til kommunesektoren og behovet for detaljert statlig styring reduseres.

|

Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget!

Artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

|

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Når virksomheter og tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også folk.

|

Høring i kontrollutvalget? - FKTs Veileder for høringer

Veilederen (fra april 2014) er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp.

|

Veileder - arkivordning for kontrollutvalgssekretariat

Veilederen (fra mai 2015) er utviklet i et samarbeid mellom NKRF og FKT. Den gir overordnede anbefalinger om arkivordning for kontrollutvalgssekretariat.

|
12Neste