logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Når virksomheter og tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også folk.

|

Tolkning av koml. § 80 - innsynsrett i selskap

Kommunaldepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om innsynrett i selskaper etter koml. § 80.

|

Kontrollutvalgboka - 2. utgave

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

|

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

|

Forvaltningsrevisjonsregisteret

NKRF har sammen med KS og KMD laget en enkel søkbar database for forvaltningsrevisjonsrapporter for hele landet.

|