Skriv ut

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité  om den nye kommuneloven

FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  - Prop. 46 L  - tirsdag 24. april

19.4 2018

Det er lagt opp til at høringen foregår i bolker der det er satt av tid til en kort innledning på 5 minutter fra hver organisasjon og med felles spørsmålsrunde til å svare på spørsmål fra komiteen. FKT er satt opp i bolk med Norges kommunerevisorforbund og Den norske revisorforening fra kl 10.45-11.10

Programmet for høringen

i høringen vil FKT formidle at vi i  all hovedsak er fornøyd med lovforslaget:

Kontrollutvalget

Sekretariatet

Forvaltningsrevisjon

Innsynsretten

Statlig tilsyn