logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Alt gikk gale på Dale

Pengene har rent ut, mens forfallet bare har øket. Nå vil det koste nye millioner å rive deler av bygningene på Dale, og fylkeskommunen må ta regningen.

Alle skylder på alle i en ny revisjonsrapport om Dale Eiendomsutvikling i Sandnes. Det som skulle bli en ny bydel med nye boliger, står til forfall, og ingenting skjer. Fylkespolitikerne burde stoppet før 75 millioner var brukt til ingen nytte, slår rapporten fra Rogaland Revisjon fast.

Rapporten fra Rogaland Revisjon peker på inkompetanse i flere ledd. Leietakere er kastet ut for å frigjøre de gamle bygningene og gi plass til en storstilt boligutbygging. Men veinettet uteble. Og dermed også utbyggerne.

Rapporten fra Rogaland Revisjon skal til behandling i kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune 6. oktober.

Les hele saken i Nrk Rogaland

Slik jobber de for å hindre korrupsjon i Vestfold

Inhabilitet, innkjøp og enkeltpersoner er risikoområder for korrupsjon i små kommuner.

- Det høres ut som om man har tatt mange viktige grep i Vestfold, sier korrupsjonsjeger.

De siste årene er det flere eksempler i Vestfold på saker der spørsmål rundt både habilitet og tildeling av oppdrag og prosjekter i kommunene og fylkeskommunen har havnet under lupen.

Opplæring av ansatte og folkevalgte knyttet til habilitetspørsmål, varslingskultur og mer enn en person som saksbehandler, er noen av tiltakene kommunene i Vestfold vektlegger.

Les mer om antikorrupsjonsarbeidet i Vestfoldkommunene i Vestviken 24

– Det er svært viktig at man har gode anbudsprosesser særlig i forhold til korrupsjon og vennetjeneste

Dette er en typisk sak som er relevant for oss.

Gode anbud er helt sentralt. Det er svært viktig at man har gode anbudsprosesser særlig i forhold til korrupsjon og vennetjenester, sier leder Kjetil Holm Klavenes (Ap) i fylkeskommunens kontrollutvalg.

Les hele saken i Tønsberg Blad

Var møtet om eiendomsskatt lovlig?

– Mangler respekt for lover og regler, mener ordførerkandidat.

Frp vil be kontrollutvalget om å vurdere lovligheten av et møte om eiendomsskatt i Sande.

Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Sande, Jan Fredrik Vogt, mener møtet, som ble holdt 6. august, kan være ulovlig.

Formannskapets medlemmer ble invitert til et møte om eiendomsskatten, men ingen papirer ble sendt ut og møtet stod ikke på formannskapets kalender.

Les hele saken i Nrk Vestfold

Tenkte på et tall da gebyrene ble satt

– Vi burde nok gjort dette annerledes, sier rådmann Harald Hermansen.

Dagfinn og Kjell Tore Andresen fikk sjokk da de fikk et gebyrkrav på 40.000 kroner for at Frogn kommune skulle behandle en søknad om dispensasjon for plan- og bygningsloven for at far og sønn Andresen kunne rive en gammel garnbu og restaurere Gamle Brevik brygge.

Gebyrsatsene i Frogn blir en sak for Kontrollutvalget i møtet 31. august.

– Vi har sett at gebyrsatsene kommunen forlangte av restauranteiere i sentrum som leide kommunal grunn, og gebyret for dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet ikke samsvarer med gebyrene i andre kommuner. Dette har vi bedt rådmannen om å gi oss en redegjørelse for, sier lederen av Kontrollutvalget, Ludolf Bjelland.

Les hele saken i Akershus Amtstidende

– Veldig bra av Notodden

– Jeg sier bare: «Look to Notodden». Dette er veldig bra! sier direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift etter utspillet fra kontrollutvalget i Notodden om å opprette valgkomiteer ved valg i kommunalt eide aksjeselskaper.

KS Folkevalgtprogram 2015-2019

Den digitale versjonen av boka «Tillit – Folkevalgt i kommunen og fylkeskommunen» fra KS er nå tilgjengelig.

Boka danner utgangspunktet for KS Folkevalgtprogram 2015-2019. Den er ment å være en hjelp til både ferske og erfarne folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Boka handler om det lokale demokratiet, folkevalgt lederskap, hvordan styre og lede, hvordan få til et godt samspill med administrasjonen, hvordan samhandle med lokalsamfunnet og om KS.

Du kan laste ned en pdf-versjon av boka fra nettsidene til KS

FKTs første styreleder hedret for lang politisk tjeneste

Terje Hermansen hedret med KS' medalje med diplom for lang fartstid i kommune- og fylkespolitikken.

– Det er ei stor glede å kunne overrekkje deg KS’ medalje med diplom, sa fylkesvaraordførar Mona Hellesnes då Terje Hermansen vart heidra for lang fartstid i kommune- og fylkespolitikken.

Hermansen, som var FKTs første styreleder, har deltatt i kommune- og fylkespolitikken fra 1987 til 2011 som representant for Arbeiderpartiet. Han ble hedret på 10-årsjubileet for sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune på Solstrand Hotell i Os 24. august.

Les mer på nettsidene til Hordaland fylkeskommune

Rådmannen la seg flat for kontrollutvalget

Rådmannen i Frogn skyldte på bemanning da han forklarte seg for kontrollutvalget om to gebyrsaker.

Den første gebyrsaken omhandler at Frogn kommune har feilberegnet summen for gebyrer for dispensasjonssøknader i 100-meters- sonen. Satsene kommunen hadde lagt viste seg å ligge langt over nabokommunene, på tross av at rådmannen tidligere uttalte at nivået på gebyrer skulle speile nabokommunene.

- Det er bare å beklage, og det finnes ikke mange gode grunner til at det er en feil sats på dette gebyret. Dette handler om rutinesvikt og dårlig bemanning, sa rådmannen.

Kontrollutvalgsleder Ludolf Bjelland (H) ville vite om de som hadde betalt for mye får penger tilbake.

- Vi er ikke kjent med andre slike saker, og vi har gått igjennom alle sakene, fortalte enhetslederen for byggesaker til kontrollutvalget.

Den andre gebyrsaken omhandlet at restauranteiere må betale årlig leie av fortau hvor de har servering.

Les hele saken i Akershus Amtstidende

Tolkning av koml. § 80 - innsynsrett i selskap

Kommunaldepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om innsynrett i selskaper etter koml. § 80.

|
Kontrollutvalget ser på tildelinger

Kontrollutvalget i Bamble har fått bekymringsmeldinger om rutinene rundt tildelinger av plasser på syke- og aldershjem i kommunen.

Dette tok lederen opp under eventuelt da kontrollutvalget var samlet denne uka.

– Vi har fått bekymringsmeldinger som er av en slik art at vi bør se nærmere på saken, var lederens melding til resten av utvalget.

Det sittende kontrollutvalget rekker ikke å se nærmere på saken, men det kommer en sterk oppfordring fra det sittende utvalget om at det nye utvalget må se nærmere på saken.

– Det er ikke uvanlig at det i forbindelse med valg og nytt utvalg på vei inn blir sendt med slike oppfordringer fra det sittende utvalget, sier lederen.

Sekretariatet for kontrollutvalget sender en bestilling på en skriftlig utredning om dette, som så blir en sak i neste utvalgsmøte.

Det tradisjonelle valgrundskrivet fra KMD

KMD har publisert det tradisjonelle rundskrivet forut for høstens valg.

|

Valg av nye kontrollutvalg

FKT og NKRF med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.

|
Mener p-hus-byggingen må stoppe opp

Lederen av Kristiansand kommunens kontrollutvalg mener alle kortene må på bordet før byggingen av parkeringshuset på Torvet i byen kan starte.

Overvåkningsorganet ESA mener Kristiansand kommune kan ha brutt flere regler forut for byggingen av nytt parkeringshus på Torvet.

– Dette er alvorlig. Nå må alt stoppe opp, sier Vidar Kleppe, leder av kontrollutvalget, som er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune.

– Nå må vi ta disse signalene fra ESA og vente til dette blir avklart før vi begynner å bygge. Det må alle parter være tjent med. Hvis ikke vi får en avklaring før dette begynner, vil dette henge igjen hele tiden, fortsetter han.

Les hele saken i Nrk Sørlandet

 

Vasslekkasjen til kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Kvinnherad ønskjer ei nærare orientering om kva som har skjedd i samband med den store vasslekkasjen på Hatlestrand skule.

Det er fleire av medlemene i kontrollutvalet som har kome med innspel om at dei ønskjer ei orientering om ulike forhold rundt saka.

– Kontrollutvalsmedlemene er uroa over det som er kome fram i media om arbeidet med å leggja nytt tak på skulen, skriv sekretær for kontrollutvalet, Kari Nygård, i ein e-post til rådmannen. 

Det var i samband med legging av nytt tak på skulen det oppstod store vasslekkasjar, og påførde skulebygget skadar inne i bygget. På grunn av dette måtte skulestarten utsetjast med ein dag. 

Kontrollutvalet vil ha svar på kor omfattande skadar bygget er påførd i samband med lekkasjen. Utvalet vil òg ha svar på korleis dette arbeidet vart planlagd, og korleis tenestene for gjennomføring av arbeidet vart kjøpt inn. Vidare ønskjer kontrollutvalsmedlemene svar på kor store ekstrakostnadar byggjeprosjektet er påførd grunna vasslekkasjen, og kven som skal betala desse.

Les hele saken i Kvinnheringen

 

Politisk tvekamp rundt SAVA-vedtaket

Ordførerkandidaten til Høyre reagerer på oppførselen til varaordfører og lederen av kontrollutvalget i etterkant av SAVA-vedtaket i Ørland formannskap.

- Jeg reagerer sterkt på at varaordføreren og lederen for kontrollutvalget forsøker å trekke vår integritet i tvil etter SAVA-vedtaket, sier ordførerkandidat Tom Myrvold i Høyre.

Fosna-Folket ble etter vedtaket kontaktet av tre av foreldrene til de unge voksne i SAVA-saken. De ga uttrykk for at gleden de følte da de først fikk beskjed om vedtaket, ble erstattet av usikkerhet etter at de ble kontaktet av varaordføreren og/eller lederen i kontrollutvalget.

I tillegg til å lede kontrollutvalget i Ørland kommune, så er Tor Skogstad også daglig leder ved SAVA, bedriften som innen årsskiftet skal legge til rette for de tre tidligere SAVA-brukerne.

Myrvold beskriver Skogstads handlemåte etter vedtaket som en alvorlig sammenblanding av roller.

Les hele saken i Fosna-Folket

Vil ha barnevernet under lupa

Barnevernet sine rutinar og utgifter må undersøkjast nærare, ber kontrollutvalet i Radøy om.

Det vert opp til kommunestyret å avgjera om kontrollutvalet sitt ønskje skal imøtekomast. Tilrådinga frå kontrollutvalet er å få undersøkt det lokale barnevernet sine rutinar.

Dei rutinane ein vil ha kartlagt, går på ei rekkje punkt:

  • Vedtak om omsorgsovertaking og eventuelt tilbakeføring, internkontroll i dei to siste periodane, oppfølging av born i fosterheim, rutinar i saker der fleire kommunar er involverte.

Ordførar Jon Askeland støttar at kommunen tek ein gjennomgang av kommunen si barnevernsteneste. 

– Eg synest det er heilt greitt at det vert føreteke ein forvaltningsrevisjon på denne tenesta. Barnevernet vil alltid vera krevjande, men eg opplever at dagens teneste fungerer godt. Eg kjenner til at det er reist spørsmål kring sak med dom i Fylkesnemnda tilbake i tid. Politikarar har ikkje høve til å gå inn i einskildsaker, men det er alltid interessant for oss å få sjekka av at system og rutinar fungerer som dei skal. Ein forvaltningsrevisjon gjev svaret på dette, uttaler Askeland.

Les hele saken i Strilen

Forhånd.1...1011121314Neste