Siste nytt

Abonner

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

Styret i FKT besluttet 10. desember 2019 å opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide en mal for innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning. Veilederen er nå sendt på høring med frist til 1.februar.

Les mer

Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021

Det nye regelverket skal erstatte internkontrollreglane i ei rekke sektorlover

Les mer

Nasjonal risikovurdering - hvitvasking og terrorfinansiering 2020

Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (National Risk Assessment – NRA) er en nasjonal, tverretatlig risikovurdering som beskriver de største truslene, sårbarhetene og risikoene innen hvitvasking og terrorfinansiering.

Les mer

Kommunale kontrollutvalg – lokaldemokratiets vaktbikkje

“Men, hvem er nå disse kontrollutvalgene? Selv om disse utvalgene har blitt mindre anonym de siste årene, er det fortsatt en del mystikk knyttet til dem. Og en ting til: Gjør de noen nytte for seg?”

Les mer

Konferanser