Siste nytt

Abonner

Endringer i valgloven

Stortinget har vedtatt endringer i valglovens bestemmelser om rett til assistanse.

Les mer

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til FKT på spørsmål om forenklet etterlevelsekontroll og regnskapsrevisjonen

Svaret fra departementet klargjør blant annet hva som etter loven er ment å være innholdet den kommunale regnskapsrevisjonen.

Les mer

Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften

Kommunal og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften (forskrift 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon).

Les mer

Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet og årsberetningen før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak, jfr. kommuneloven § 14-3. Bestemmelsen er en presisering av at kontrollutvalgets uttalelse også skal handle om forhold i årsberetningen.

Les mer

Konferanser