Siste nytt

Abonner

Varsling til kontrollutvalget om møter i selskap

FKT ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en avklaring av hvem som har en plikt til å sende varsel til kontrollutvalget om at det skal avholdes møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer etter kommuneloven § 23-6 fjerde ledd.

Les mer

Valg av varamedlemmer til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg

Undersøkelse utført av FKT viser at kommunene i utstrakt grad praktiserer en ordning med felles varaliste til kontrollutvalg som departementet ikke anser å være i tråd med kommuneloven

Les mer

Ny rapport viser at statsforvalterne var forberedt på pandemi

Rapporten konkluderer med at det er grunn til å diskutere og klargjøre hvilken rolle statsforvalterne skal ha i nasjonale kriser.

Les mer

Kommuneproposisjonen 2022: Utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren

KMD legger  til grunn at statlig tilsyn med kommunesektoren fortsatt skal være koordinert og effektivt, og at omfanget av tilsyn skal ligge stabilt og totalt sett ikke øke.

Les mer

Konferanser