Siste nytt

Abonner

Stortinget vedtok ny revisorlov 10.11 2020

Den vedtatte loven er i all hovedsak lik som i Regjeringens forslag. Loven er endelig og blir publisert på Lovdata når den er sanksjonert av Kongen i statsråd.

Les mer

Kommunene vurderer statlig tilsyn mer positivt enn tidligere

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utviklingstrekk når det gjelder statlig tilsyn med kommunene.

Les mer

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes.

Les mer

Mal for internkontroll i sekretariatet

For å få til god internkontroll må det være etablert et tilfredsstillende kontrollmiljø eller en struktur i bunn som fremmer positive holdninger hos de ansatte når det gjelder kontroll og styring.

Les mer

Konferanser