Kontrollutvalgssekretariat

Nyheter
KDDs svar på spørsmål om habilitet

Tolkningen fra Kommunal- og distriktsdepartementet dreier seg om kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Ny lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes  flere justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer.

Protokoll fra årsmøtet 2022

Forum for kontroll og tilsyn hadde årsmøte 8. juni i forbindelse med fagkonferansen på Lily Country Club, Kløfta.