Nyheter
Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet og årsberetningen før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak, jfr. kommuneloven § 14-3. Bestemmelsen er en presisering av at kontrollutvalgets uttalelse også skal handle om forhold i årsberetningen.

>> Les mer