Styrets sammensetting etter årsmøtet 8. juni 2022

Fra venstre: Solveig Kvamme, Terje Engvik, Liv Tronstad, Rita Holberg, Tom Øyvind Heitmann, Tage Pettersen, Hilde Rasmussen Nilsen og Jane Anita Aspen

Styreleder Tage Pettersen (leder 2022-2023, valgt til 2024) Leder kontrollutvalget, Moss kommune | M: 904 70  753 | E-post: tage.pettersen@stortinget.no

Nestleder Jane Anita Aspen (nestleder 2022-2023, valgt til 2023) Daglig leder, Sekretariatet for Romsdal,  | M: 913 71 112| E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Medlem Terje Engvik (2022-2024) Medlem kontrollutvalget, Sunnfjord kommune | M:  975 17 111 | E-post: terje.engvik@enivest.net

Medlem Rita Holberg (2022-2024) Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune | M: 951 62 946 |  E-post: riho@fredrikstad.kommune.no

Medlem Tom Øyvind Heitmann (2021-2023) Rådgiver, Kusek IKS, Vest-Finnmark | M: 918 72 937 | E-post: tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Medlem Liv Tronstad (2021-2023) Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS | M: 900 38 551 | E-post: liv.tronstad@konsek.no


Første varamedlem – politiker Henning Warloe (2022-2024) Leder kontrollutvalget, Bergen kommune

Andre varamedlem – politiker Sven Castberg (2022-2024) Leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune

Første varamedlem – sekretær Solveig Kvamme (2022-2023) Rådgjevar, Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Andre varamedlem –  sekretær Hilde Rasmussen Nilsen(2021-2023) Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet Bergen

Møteplan vår 2023

  • 31. januar
  • 20. mars
  • 24. april
  • 30. mai