Kontrollutvalg

Nyheter
Ny lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes  flere justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer.

Ny rapport om møteoffentlighet i kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har undersøkt hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves. Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter.

Høring om endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i kommuneloven på høring. Fristen for å sende høringsuttalelse er 14. oktober 2022.

Protokoll fra årsmøtet 2022

Forum for kontroll og tilsyn hadde årsmøte 8. juni i forbindelse med fagkonferansen på Lily Country Club, Kløfta.