Kontrollutvalg

Nyheter
Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet

Rett før påske la regjeringen fram Meld. St. 15 (2023–2024) Felles verdier – felles ansvar — Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I overkant av halvparten av kommunene oppgir at de vurderer risikoen for de fleste typer økonomisk kriminalitet som liten.

Spørsmål og svar om konstituering

I disse dager har mange kommuner og fylkeskommuner  konstituerende møter i kommunestyret og fylkestinget. De skal også velge medlemmer til utvalg og andre organer i kommunen og fylkeskommunen

KS: Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

Åpenhetsbarometeret 2023

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.