Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i egenkontrollen i kommunen. For å fylle denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. Kontrollutvalget kan gjøre de undersøkelsene som utvalget finner nødvendig for å utføre kontrollfunksjonen på vegne av kommunestyret.

For at kontrollutvalget skal være i stand til å fylle funksjonen sin, er det avhengig av støtte og tjenester fra sekretariat og revisor. Disse tjenestene kan organiseres på ulike måter. Uansett hvilke ordninger en velger, er det viktig å legge til rette for god dialog, gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Kontrollutvalgets mandat og oppgaver er  nærmere beskrevet i kommuneloven, kap. 23