Kontrollutvalgssekretariat

Fagtema
KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Åpenhetsbarometeret 2023

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

Kommunestyret må kjenne sitt kontrollansvar

– Hvis du er så heldig å bli valgt inn i kontrollutvalget, vil du få være med på å beslutte og planlegge ulike kontroller i kommunen eller fylkeskommunen i kommende periode.

Høring om budsjett for kontrollarbeidet

Forslag til Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene  – Budsjett for kontrollarbeidet,  sendes på ekstern høring. Svarfristen er 2. oktober 2023.

KDDs svar på spørsmål om habilitet

Tolkningen fra Kommunal- og distriktsdepartementet dreier seg om kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Ny lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes  flere justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer.