Kontrollutvalgssekretariat

Fagtema
KDDs svar på spørsmål om habilitet

Tolkningen fra Kommunal- og distriktsdepartementet dreier seg om kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Ny lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes  flere justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer.

Høring om endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i kommuneloven på høring. Fristen for å sende høringsuttalelse er 14. oktober 2022.

Innsyn i varslingssak

Sivilombudet er kommet til at kontrollutvalget må anses som en del av kommunen. Reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-7 om taushetsplikt ved varsling til eksternt organ får derfor ikke anvendelse, mener Sivilombudet.