Fellesprosjekt mellom FKT og NKRF. Svarfrist 15. desember 2023

26.10 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingene. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingene på høring.

Det er en felles styringsgruppe som står for høringsforslaget, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene.

Høringsfristen er satt til 15. desember 2023. Høringssvar sendes post@nkrf.no  eller fkt@fkt.no og høringssvarene vil fortløpende bli publisert.

Lenker til høringsdokumentene:

  • Høringsbrev
  • Høringsforslag – Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – Risiko- og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll

Lenke til høringssvarene