Fagtema
Høringssvar fra FKT om endringer i IKS-loven

FKT har gitt høringssvar til forslag til endringer i IKS-Loven. Generelt er vi enig med departementet i at det må være oppgavenes karakter som skal være førende for hvilke offentligrettslige regler som gjelder.

Les mer
KS-rapport om åpenhetsregister i kommunene

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Les mer
Innsyn i varslingssak

Sivilombudet er kommet til at kontrollutvalget må anses som en del av kommunen. Reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-7 om taushetsplikt ved varsling til eksternt organ får derfor ikke anvendelse, mener Sivilombudet.

Les mer
Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov

I en henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i oktober 2020 ba FKT om en avklaring av status for en tolkningsuttalelse til den tidligere kommuneloven (1992). Vi stilte spørsmål om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven (2018). Problemstillingen gjelder bestemmelsen om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget. 

Les mer
Dette er nytt fra 2022

Det blir flere endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår. Blant annet krav om bedre samordning av forebyggende tjenester til barn og krav om klarspråk.

Les mer