Kommunalrett

Fagtema
Åpenhetsbarometeret 2023

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

KDDs svar på spørsmål om habilitet

Tolkningen fra Kommunal- og distriktsdepartementet dreier seg om kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Ny lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes  flere justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer.