Kommunalrett

Fagtema
Varslingsdagen 2022

På vegne av BI-professor Stig Berge Matthiesen og advokat Birthe Maria Eriksen, og med støtte fra Fritt Ord, inviterer ADI Advokater til Varslingsdagen 2022 i Bergen.

NOU 2022:11. Ditt personvern-vårt felles ansvar

Personvernkommisjonen har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

Høringssvar fra FKT om endringer i IKS-loven

FKT har gitt høringssvar til forslag til endringer i IKS-Loven. Generelt er vi enig med departementet i at det må være oppgavenes karakter som skal være førende for hvilke offentligrettslige regler som gjelder.

KS-rapport om åpenhetsregister i kommunene

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Høring om endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i kommuneloven på høring. Fristen for å sende høringsuttalelse er 14. oktober 2022.

Beredskapsheimel i plan- og bygningsloven

Regjeringa legg fram eit forslag om å innføre beredskapsheimel i plan- og bygningsloven, slik at kommunane raskt og effektivt kan ta imot og busette flyktningane frå Ukraina.

Innsyn i varslingssak

Sivilombudet er kommet til at kontrollutvalget må anses som en del av kommunen. Reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-7 om taushetsplikt ved varsling til eksternt organ får derfor ikke anvendelse, mener Sivilombudet.

Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov

I en henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i oktober 2020 ba FKT om en avklaring av status for en tolkningsuttalelse til den tidligere kommuneloven (1992). Vi stilte spørsmål om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven (2018). Problemstillingen gjelder bestemmelsen om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget.