Lovsakene er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Lovene gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

6.6 2023

Endringer i kommuneloven:

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven jf. Prop 60 L (2022-2023) Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer), jf. Innst. 324 L (2022-2023).

Lovendringene innebærer endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer.

Stortingsvedtaket om endringene i kommuneloven

Endringer I IKS-loven:

Stortinget har vedtatt endringer i lov om interkommunale selskaper, jf. Prop. 61 L (2022-2023) Endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.), jf. Innst. 323 L (2022-2023).

Endringene innebærer blant annet regler om møteoffentleghet for representantskapet i interkommunale selskaper, flere justeringer i økonomibestemmelsene og å redusere rollen staten har i organiseringen av selskapene.

Stortingsvedtaket om endringer i IKS-loven