Publikasjoner

Publikasjoner
  KS: Status Kommune 2024

  Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer nå ut for sjette år på rad.

  Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet

  Rett før påske la regjeringen fram Meld. St. 15 (2023–2024) Felles verdier – felles ansvar — Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I overkant av halvparten av kommunene oppgir at de vurderer risikoen for de fleste typer økonomisk kriminalitet som liten.

  Interkommunalt samarbeid

  På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har BDO oppsummert sentrale forhold kommuner bør huske på og vurdere ved interkommunalt samarbeid.

  TI Norge: Domssamling 2024

  Formålet med denne samlingen av rettskraftige korrupsjonsdommer  fra 2003-2023 er å bidra til å øke kunnskap om hva korrupsjon er.

  Korrupsjonsindeksen (CPI) 2023

  Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.

  KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

  På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.