Veiledere og publikasjoner

Veiledere og publikasjoner
KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

SSB: Digitalisering i kommunene

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Hovedformålet med denne rapporten er å beskrive utviklingen fra 2018 – 2022.

DFØ-rapport: Tilfredshet med det offentlige og tillit

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en analyse av hvordan innbyggernes oppfatninger av myndighetenes kompetanse, altså evne til å levere godt, henger sammen med tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest.

Høring om budsjett for kontrollarbeidet

Forslag til Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene  – Budsjett for kontrollarbeidet,  sendes på ekstern høring. Svarfristen er 2. oktober 2023.

Ny rapport om møteoffentlighet i kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har undersøkt hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves. Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter.

Rapport fra Det Tekniske Beregningsutvalg

Det Tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram høstrapporten for 2022. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021 og 2022.

NOU 2022:11. Ditt personvern-vårt felles ansvar

Personvernkommisjonen har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.