Publikasjoner

Publikasjoner
  Ny rapport om møteoffentlighet i kommuner og fylkeskommuner

  Kommunal- og distriktsdepartementet har undersøkt hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves. Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter.

  Rapport fra Det Tekniske Beregningsutvalg

  Det Tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram høstrapporten for 2022. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021 og 2022.

  NOU 2022:11. Ditt personvern-vårt felles ansvar

  Personvernkommisjonen har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

  KS-rapport om åpenhetsregister i kommunene

  En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

  Økokrims trusselvurdering 2022

  «Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen i kommunal sektor er størst i forbindelse med anbudsrunder. Etterforskning indikerer at korrupsjon kan pågå uoppdaget i flere år.»

  Åpenhetsindeks for kommuner

  Transparency International Norge har  kartlagt kommunenes praksis med å publisere informasjon på hjemmesidene.

  Korrupsjonsdommer – oppdatert samling

  Hvert år oppdaterer TI Norge denne domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor.

  Åpenhet i kommunene

  Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Grimstad i Agder og Modalen i Vestland.