Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Hovedformålet med denne rapporten er å beskrive utviklingen fra 2018 – 2022.

28.8 2023

Hele 99 prosent av kommunene har besvart undersøkelsen «Digitalisering og IKT i offentlig sektor» i 2022. Dette gir et solid datagrunnlag for å si noe om digitaliseringsnivået i kommunene. Med utgangspunkt i enkle spørsmål fra undersøkelsen. Rapporten ser på  tre hovedtemaer knyttet til digitaliseringsprosessen: digital prioritering, digital kompetanse og digital aktivitet

Digitalisering i kommunene – utviklingen fra 2018 til 2022

Hovedfunn:

 • Relativt flere kommuner har en IKT-/digitaliseringsstrategi i 2022 sammenlignet med 2018
 • De fleste kommunene har et aktivt arbeid med IKT-prosjekter og denne aktiviteten har økt blant de
  minste kommunene.
 • Interne medarbeidere brukes i større grad for utføring av de fleste IKT-funksjoner
 • Kritisk kompetansemangel.
 • Økende problemer med rekruttering.
 • Stor fremgang i kommunenes bruk av skytjenester.
 • Stor økning i andel kommuner som digitaliserte mottak av tilbud og evaluering og tildeling av
  kontrakt.
 • En mild utvikling i tilbud av kommunenes tjenester som tilbys digitalt.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/artikler/hele-7-av-10-kommuner-som-vil-har-problemer-med-a-rekruttere-it-kompetanse