Kontrollutvalg

Fagtema
KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Åpenhetsbarometeret 2023

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

Kommunestyret må kjenne sitt kontrollansvar

– Hvis du er så heldig å bli valgt inn i kontrollutvalget, vil du få være med på å beslutte og planlegge ulike kontroller i kommunen eller fylkeskommunen i kommende periode.

SSB: Digitalisering i kommunene

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Hovedformålet med denne rapporten er å beskrive utviklingen fra 2018 – 2022.

DFØ-rapport: Tilfredshet med det offentlige og tillit

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en analyse av hvordan innbyggernes oppfatninger av myndighetenes kompetanse, altså evne til å levere godt, henger sammen med tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest.

Høring om budsjett for kontrollarbeidet

Forslag til Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene  – Budsjett for kontrollarbeidet,  sendes på ekstern høring. Svarfristen er 2. oktober 2023.

Ny lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes  flere justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer.