Bare 1 av 4 kommunalt eide bedrifter har hatt opplæring i eierstyring. Eierstyringsundersøkelsen viser at det er mange forbedringsområder.

08.05.2024

For første gang har Samfunnsbedriftene gjennomført en undersøkelse om eierstyring blant sine medlemmer.

Eierstyringsundersøkelsen 2024: Stort behov for opplæring i eierstyring

I den er det bare 27 prosent av bedriftene som bekrefter at de har gjennomført opplæring i eierstyring. Funnene viser videre blant annet at 80 prosent av de som har gjennomført opplæring i eierstyring, svarer at det er nyttig.

Undersøkelsen viser at det er mange forbedringsområder. Under halvparten svarer at eierne stiller målbare krav til selskapet, og bare halvparten har utarbeidet en instruks for valgkomiteen. Kommunestyrerepresentanter sitter i halvparten av styrene, ordførere i hvert tiende .  Dette kan skape en utfordring når det gjeder habilitet og rolleforståelse, sier Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene.

2 av 3 av de spurte mener at eierstyringen av bedriften er god, mens like mange mener at håndtering av habilitet og roller er god.

I Kontrollutvalgsundersøkelsen som NKRF har gjennomført, går det fram at 34 prosent vil prioritere eierstyring som kontrollområde. Samtidig er eierstyring blant de tre viktigste områdene kontrollutvalgene selv vil lære mer om.

Kilde: Samfunnsbedriftene