KS har utarbeidet en ny veileder om varslingsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A.

21.06 2024

Ansattes ytringsfrihet er en del av den alminnelige ytringsfriheten som er beskyttet i Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 10.

Et varsel er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Hva som er kritikkverdig forhold, er ment å favne vidt. Varselet skal fremmes i tråd med lovens fremgangsmåte.

Det er ikke formkrav til et varsel. Realiteten i det det varsles om, avgjør om det dreier seg om et varsel.

Det er ikke et tydelig skille mellom hva som er varsel, avvik, melding eller klage. KS anbefaler at arbeidsgiver har oppmerksomheten på innholdet i ytringen, og har fokus på å rette opp det som eventuelt er kritikkverdig, og ikke på klassifiseringen av selve ytringen.

Ledere har et ansvar å sørge for å tilrettelegge for og oppmuntre til at det er en åpen og god ytringskultur i virksomheten. Dette er i stor grad et spørsmål om kultur og holdninger. Det er også et spørsmål om systematisk arbeid og utarbeidelse av system og rutiner som må evalueres regelmessig. Dette bør gjøres i samarbeid med partene.

veilederen i digital versjon >>

Nedenfor kan du se introduksjonsvideoen fra KS Advokatene (YouTube):

Lenke til KS’ Varslingsveileder 2024 (pdf):

https://www.ks.no/contentassets/54850a795e1c47cb9abfe717ac5fb5ac/Varslingsveileder-2024-KS.pdf

Kilde: KS.no