Publikasjoner

  TI Norge: Domssamling 2024

  Formålet med denne samlingen av rettskraftige korrupsjonsdommer  fra 2003-2023 er å bidra til å øke kunnskap om hva korrupsjon er.

  31. januar 2024

  Bestemmelsene om korrupsjon ble innført i straffeloven i 2003. I straffelovens § 387 er korrupsjon definert som det «å kreve, motta eller akseptere, gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag».

  Uttrykket «utilbørlig fordel» er vagt, og hvilke handlinger som omfattes av korrupsjonsbegrepet beror på en skjønnsmessig vurdering. Korrupsjonssakene er derfor viktige for å belyse hva som er relevante momenter i vurderingen av hva som utgjør en «utilbørlig fordel» og dermed korrupsjon
  i straffelovens forstand.

  Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

  TI Norge oppdaterer samlingen årlig, slik at den hvert år utgjør en fullstendig samling av alle rettskraftige korrupsjonsdommer i Norge.