Norges best styrte kommuner» er en årlig rapport. I denne rapporten blir de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2022, trukket fram.

28.8 2023

Denne rapporten sammenligner styringen av norske kommuner i 2023, basert på data fra 2022.
Agenda Kaupang prøver å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem. De har kalt målingen Kommuneindeksen. Dette er tredje året Agenda Kaupang legger fram en slik måling.

Norges best styrte kommuner Kommuneindeksen 2023 Agenda Kaupang

Kommuneindeksen legger vekt på kommunens rolle som tjenesteprodusent. Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Effektiv drift og gode finanser er krav til kommunene. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader.

Hovedfunnene i rapporten viser at det er ingen enkle kjennetegn ved de flinke kommunene. Det er
både små og store kommuner på listen. Rike kommuner ligger både på topp og bunn. Dataene fra
Kommuneindeksen 2023 viser at:

  • Det er liten/ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet
  • Det er liten/ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet
  • Det er liten sammenheng mellom inntektsnivå og finanser
  • Det er en viss sammenheng mellom sentralitet og god styring
  • Flertallet av kommunene med god styring i år hadde det også i fjor

Rapportens konklusjon er at god ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å få gode resultater i
kommunene. Det er ikke nok med mye penger eller flaks. Det er mulig at distriktskommuner strever mer enn andre med å tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse.

Rapporten og funnene ble presentert og debattert på et KS-arrangement på Arendalsuka 16. august 2023. Her kan du se opptak av arrangementet >> (YouTube)

Kilde: Agenda Kaupang

https://www.agendakaupang.no/2023/08/norges-best-styrte-kommuner-kommuneindeksen-2023/