Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en analyse av hvordan innbyggernes oppfatninger av myndighetenes kompetanse, altså evne til å levere godt, henger sammen med tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest.

28.8 2023

De siste årene har myndighetene i Norge blant annet håndtert konsekvenser av krigen i Ukraina, prisvekst og kommune- og fylkesoppløsninger. Denne rapporten viser hvordan innbyggernes tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest har endret seg fra 2021 til 2022. Rapporten viser også hvordan innbyggernes opplevelse av myndighetens håndtering av situasjonene, hendelsene og andre samfunnsoppgaver, henger sammen med den generelle tilliten til regjeringen, forvaltningen og folk flest.

DFØ-rapport 2023:6: Tilfredshet med det oppfentlige og tillit

Tilliten synker fra 2021 til 2022

Tillitsnivået i Norge har over lang tid vært blant de høyeste i verden. Dessuten så man under
covid-19 at tilliten til offentlige institusjoner ble styrket. Nivået er fortsatt svært høyt, men denne rapporten viser at tilliten til offentlige institusjoner og forvaltningen har hatt nedgang fra 2021 til 2022. Nedgangen gjelder på tvers av alder, kjønn og bosted. Innbyggere som i begge år har lav tillit til folk flest, har større nedgang i tillit til flere av institusjonene enn gruppen som i begge år har høy tillit til folk flest. Data peker dermed i retning av at avstanden mellom de mest og minst tillitsfulle har blitt større fra 2021 til 2022. På grunn av begrensningene i data er det ikke grunnlag for å fastslå om dette også
gjelder for hele befolkningen.

Kilde: DFØ

https://dfo.no/nyhetsarkiv/rapport-nedgang-i-tilliten-til-myndighetene