Rapporten gir en analyse av utfordringene som personvernombudene står overfor

26.1 2024

I løpet av 2023 har det europeiske personvernrådet (EDPB), sammen med flere europeiske personvernmyndigheter, gjennomført en samordnet kartlegging av erfaringer og utfordringer knyttet til personvernombudsrollen hos de behandlingsansvarlige eller personvernombudene selv.

Nå er samlerapporten publisert

Til sammen 25 europeiske personvernmyndigheter deltok i kartleggingen. Det norske Datatilsynet valgte å ikke delta, ettersom de i stedet har prioritert å følge opp tiltak knyttet til egen personvernombudsstrategi.

Samlerapporten fra EDPB gir en analyse av utfordringene som personvernombudene står overfor. Disse inkluderer blant annet mangel på utpeking av personvernombud i tilfeller der dette er obligatorisk, utilstrekkelig kunnskap eller ressurser og mangel på uavhengighet eller rapportering til øverste ledelse i virksomheten.

Utfordringene er ledsaget av en rekke anbefalinger overfor personvernombud, behandlingsansvarlige og personvernmyndighetene. De foreslåtte tiltakene har alle som mål å styrke personvernombudenes uavhengighet og å sikre at ombudene får de nødvendige ressursene og rammebetingelsene til å utføre sine oppgaver som forutsatt i personvernforordningen.

Rapporten oppfordrer blant annet datatilsynsmyndighetene til å gjennomføre bevisstgjørende aktiviteter og kontrollvirksomhet overfor de behandlingsansvarlige.

Fra Datatilsynets side vil vi vurdere de ulike anbefalingene nærmere. Da med tanke på hvilke av de foreslåtte tiltakene vi helt eller delvis allerede gjennomfører, og hvilke som kan være aktuelle å igangsette fra vår side i tiden som kommer.

Les rapporten i sin helhet, med vedlegg, på EDPB sine nettsider: Coordinated Enforcement Action, Designation and Position of Data Protection Officers (edpb.europa.eu).

Kilde: Datatilsynet