Rett før påske la regjeringen fram Meld. St. 15 (2023–2024) Felles verdier – felles ansvar — Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I overkant av halvparten av kommunene oppgir at de vurderer risikoen for de fleste typer økonomisk kriminalitet som liten.

19.04. 2024

Stortingsmeldingen omtaler spørreundersøkelser til et representativt utvalg private og offentlige virksomheter og kommuner for å kartlegge hvilke lovbrudd virksomhetene og kommunene selv oppgir å ha vært utsatt for det siste året. Undersøkelser har blitt gjennomført for årene 2003, 2008 og 2021. Justis- og beredskapsdepartementet vil finansiere en tilsvarende undersøkelse de kommende årene for å bygge opp en tidsserie, se kapittel 15.

Meld. St. 15 (2023–2024) Felles verdier – felles ansvar — Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Det fremgår av meldingen at i overkant av halvparten av kommunene oppgir at de vurderer risikoen for de fleste typer økonomisk kriminalitet som liten. Det er imidlertid noe variasjon mellom ulike typer lovbrudd. Mellom 30 til 45 prosent av kommunene oppgir at de opplever risikoen for å bli utsatt for ulovlig samarbeid, korrupsjon og bestikkelser, økonomisk utroskap, underslag og bedrageri som middels stor. Om lag 80 prosent av kommunene vurderer risikoen for datainnbrudd som stor eller middels.

Se også Vista (2023). Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet rettet mot virksomheter og kommuner. Oslo: Vista analyse.

 

Kilde: regjeringen.no