FKT oversendte et brev fra Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS til departementet med spørsmål om krav til revisors uavhengighet.

20.3 2023

Kommunedirektøren i Hammerfest ble valgt til styremedlem i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Dette selskapet er også revisor for Hammerfest kommune og to av kommunens kommunale foretak.

Spørsmålene handler i hovedsak om kommunedirektørens styreverv påvirker
revisors uavhengighet overfor kommunen og dens kommunale foretak.

Svaret fra departementet berører også kontrollutvalgets og kommunestyrets håndtering av eventuelle saker der revisor vurderes å ikke oppfylle krav til uavhengighet og habilitet.

Vedlegg – Spørsmål til KDD fra kontrollutvalget i Hammerfest kommune om revisors uavhengighet

KDDs svar på spørsmål om revisors uavhengighet og kontrollutvalgets håndtering