Under Arendalsuka presenterte KS resultatene fra  undersøkelsen.

16.8 2023, oppdatert 28.8 2023

Deloitte har utført en undersøkelse for KS om kommunenes arbeid med varsling.

Tross høyt fokus på varsling, et omfattende regelverk og veiledere kommunene kan støtte seg på, er det varsling et tema stadig er aktuelt og som kommunene sliter med å håndtere. Rapporten identifserer kommunenes erfaringer og gir også anbefalinger for å håndtere varsler på best mulig måte.

Se strømmingen her:

https://www.youtube.com/watch?v=50AE_4kJfNA

 

Rapporten (PDF) trekker fram følgende 12 læringspunkter for kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid som berører varslingsprosessen:

 1. Systematisk arbeid med ytringsklima og læringskultur forebygger konfliktfulle varslingsprosesser
 2. En god ytringskultur er et lederansvar og lederne må settes i stand til å utøve dette ansvaret
 3. Gode varslingsrutiner som er kjent i organisasjonen legger til rette for en tydelig og etterrettelig oppfølging av varsel
 4. God oversikt og rask oppfølging av mottatte varsel øker tilliten til prosessen
 5. Gode og tilgjengelige arenaer for medvirkning, og aktiv bruk av partssamarbeidet, kan hindre at varsling blir brukt som virkemiddel i omstillingsprosesser
 6. Arbeidstakere og ledere på alle nivå har behov for enda mer informasjon og opplæring om varsling
 7. En konkret vurdering av innholdet i varselet bør alltid legges til grunn for å vurdere hva som vil være en tilstrekkelig undersøkelse
 8. Ved arbeidsmiljørelaterte varsel med høyt konfliktnivå bør det gjøres særlige vurderinger av hva som er hensiktsmessig fremgangsmåte
 9. Det er viktig med gode system og rutiner for ivaretakelse både av den som har varslet og den det er varslet om
 10. Det er viktig å sørge for at varsel håndteres uten interessekonflikter eller habilitetsproblematikk, for at alle har tillit til varslingsprosessen
 11. Gjennomføring av tiltak for å rette opp i kritikkverdige forhold bør følges opp til en ser nødvendig effekt av tiltakene
 12. For å sikre kontinuerlig læring og forbedring bør det gjennomføres systematiske evalueringer av gjennomførte varslingsprosesser

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/kommunenes-erfaring-med-varsling/