Tolkningen fra Kommunal- og distriktsdepartementet dreier seg om kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Bakgrunnen for spørsmålet er at en ansatt i revisjonen var kjæreste med en ansatt i kontrollutvalgssekretariatet, og at det i den forbindelse ble stilt spørsmål ved om dette har betydning for sekretariatets uavhengighet.

Svar på spørsmål om kommuneloven § 23 7 tredje ledd

Departementet tar ikke stilling til den konkret saken det vises til ihenvendelsen, men gir en generell veiledning om hvordan reglene i kommuneloven skal forstås.

Departementet legger til grunn at det må gjøres en konkret vurdering av om det foreligger forhold som er egnet til å svekke sekretariatets uavhengighet, og at det vil
være rom for skjønn i en slik vurdering.

Departementet utelukker ikke at det etter omstendighetene kan foreligge «særegne
forhold» etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, som tilsier at ansatte i revisjonen eller
sekretariatet kan anses inhabile på grunn av en privat relasjon dem imellom. En vurdering av habilitet etter forvaltningsloven skal imidlertid ikke rettes mot sekretariatet eller revisjonen som sådan, men personene som er ansatt i sekretariatet eller revisjonen. En habilitetsvurdering etter forvaltningsloven vil heller ikke gjelde generelt, men skal knyttes til en avgjørelse i en konkret sak.