Våre steder, har på vegne av KS, utarbeidet fire filmer som grunnlag for refleksjon i planutvalgene.

28. februar 2024

Landets planutvalg har en avgjørende rolle i å forvalte kommunenes planer i møte med private reguleringsplaner. For å støtte opp om dette viktige arbeidet har Våre steder, på vegne av KS, utarbeidet fire filmer som grunnlag for refleksjon i planutvalgene.

De fire filmene handler om forskjellige aktuelle temaer. Disse er:

  1. Forutsigbarhet i lokal samfunnsutvikling – Sammenhengen mellom kommunens overordna planer og private planinitiativ
  2. Kommunikasjon – Hvem snakker vi med og hvordan?
  3. Dispensasjon – Når planen ikke passer, hva da?
  4. Tillit – Hvordan bygge tillit?

KS oppfordrer planutvalgene til å sette av tid til å se filmene, men de kan med fordel studeres av alle som er interssert i kommunale planprosesser.

Filmene er utarbeidet av Våre steder på oppdrag fra KS, med støtte fra Kommunal og distriktsdepartementet.

Kilde: KS