Kontrollutvalgssekretariat

Fagtema
Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov

I en henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i oktober 2020 ba FKT om en avklaring av status for en tolkningsuttalelse til den tidligere kommuneloven (1992). Vi stilte spørsmål om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven (2018). Problemstillingen gjelder bestemmelsen om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget. 

Varsling til kontrollutvalget om møter i selskap

FKT ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en avklaring av hvem som har en plikt til å sende varsel til kontrollutvalget om at det skal avholdes møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer etter kommuneloven § 23-6 fjerde ledd.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

Styret i FKT besluttet 10. desember 2019 å opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide en mal for innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning. Veilederen er nå sendt på høring med frist til 1.februar.