– Hvis du er så heldig å bli valgt inn i kontrollutvalget, vil du få være med på å beslutte og planlegge ulike kontroller i kommunen eller fylkeskommunen i kommende periode.

Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen

19.9 2023

Folkevalgtopplæringen er omfattende, og det kan være vanskelig å få oversikt over alle sider ved det å være innbyggernes representant. Rollene er flere og ulike. Det er lett å identifisere seg med ombudsrollen. Den utgjør bindeleddet til innbyggerne, med sine mange måter å ivareta kontakten på.

Styringsrollen innebærer å sette dagsordenen og ta beslutninger.

En annen side ved styringsrollen som ofte blir oversett i opplæringen, er oppgaven med å kontrollere kommunens virksomhet. Er tjenestene gode nok? Er effektiviteten god? Driver kommunen bærekraftig?

Som folkevalgt har du et medansvar for å hente ut svar gjennom mange typer kontrollhandlinger.

I dagens kommunelov har Stortinget gitt kommunestyret det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. Med den lokale friheten følger altså ansvaret for at det blir utført kontroll. Lokaldemokratiet bygger med andre ord på ideen om frihet under ansvar.

Europarådets charter om lokalt selvstyre, som Norge sluttet seg til i 1989, vektlegger også dette ansvaret. Her benevnes lokalt selvstyre som «lokale myndigheters rett og evne til så langt loven tillater, på eget ansvar og i lokalbefolkningens interesse å regulere og administrere en betydelig del av de offentlige anliggender».

I 2016 ble prinsippet om lokalt selvstyre og alt det innebærer, nedfelt i Grunnloven. I dag har kommuneloven en egen del som handler om kontrollansvaret.

Kommunens folkevalgte haret eget system i ryggen som legger til rette for kontrollhandlinger med påfølgende reaksjon. Det skal fremme læring og forbedring. Systemet kalles den kommunale egenkontrollen. For å få ut gode svar om hvordan kommunen oppfyller sine plikter, må egenkontrollen fungere. Det må også bevilges nok penger til kontrollarbeidet.

Den kommunale egenkontrollen er todelt. Den administrative delen utøves gjennom kommunedirektørens internkontroll. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om sin internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn minst én gang i året.

Den folkevalgte delen av egenkontrollen, kontrollarbeidet, utøves av kontrollutvalget.

For at kommunestyret skal kunne oppfylle sitt kontrollansvar, må kommunestyret velge et kontrollutvalg som utøver kontroll på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunes virksomhet, så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. Dette innebærer å bestille forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser fra revisor.

Videre skal kontrollutvalget påse at årsregnskapet blir forsvarlig revidert.

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som er uavhengig av kommunens administrasjon og revisjon. Dette sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget og påser at vedtak blir iverksatt.

En god egenkontroll krever samspill mellom aktørene. For at det skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både egne og hverandres roller.

Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder kommunedirektøren. Kontrollutvalget kan informere og innstille til kommunestyret, som kan fatte slike vedtak.

Kommunedirektøren kan uttale seg om kontrollutvalgets undersøkelser, men hen kan ikke styre hva som skal kontrolleres.

Kontrollutvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er gjort av kommunestyret. Utvalget kan likevel uttale seg hvis kommunestyret har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig.

Hvis du er så heldig å bli valgt inn i kontrollutvalget, vil du få være med på å planlegge ulike kontrollhandlinger, som forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, i kommende periode.

Da vil du bidra til å legge føringene på hvor kontrollen skal settes inn: Hva får innbyggerne igjen for skattepengene? Er resultatene gode nok i skolene? Følges lover og regler i barnevernet? Er effektiviteten god i de tekniske tjenestene? Foretar kommunen bærekraftige anskaffelser?

God egenkontroll er det som må til for å svare på disse spørsmålene. Da er det viktig at kommunestyrets kontrolloppgave og kjennskap til kontrollutvalgets rolle ikke nedprioriteres i folkevalgtopplæringen.

Lykke til med folkevalgtopplæringen!

 

Artikkelen kan også leses i Kommunal Rapport