KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk.

For at folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapene i tråd med de formål som kommunestyret eller fylkestinget har satt, så er det viktig å være bevisst på de mulighetene som finnes og at eierskapspolitikken blir gjenstand for en bred og helhetlig prosess. Med dette heftet ønsker KS å bidra til kunnskap om viktige hensyn og hva som bør på plass for å få til en god eierstyring av selskaper og foretak, men også gi kunnskap til styremedlemmene i foretak og selskaper om god selskapsledelse og praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres.

21 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll:

 1. Velge selskapsform ut fra formål og behov
 2. Skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private
 3. Sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap
 4. Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret eller fylkestinget
 5. Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig
 6. Holde jevnlige eiermøter
 7. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som representanter i eierorganet
 8. Sørge for bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamlinger og representantskapsmøter
 9. Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret
 10. Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelser
 11. Sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrene
 12. Lage rutiner for å sikre nødvendig kompetanse i selskapsstyrene
 13. Som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datterselskaper
 14. Oppnevne numeriske vararepresentanter
 15. Oppnevne numeriske vararepresentanter
 16. Foreta en prinsipiell avklaring av godtgjøring for styreverv
 17. Registrere styreverv i KS styrevervregister
 18. Sørge for at selskapene melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon
 19. Sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig revidere eretiske retningslinjer for selskapsdriften
 20. Avklare forholdet mellom kommunedirektøren og daglig leder av foretaket ved opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak

21. Sørge for at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser til å utøve sin funksjon på en god måte

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som er eiers representant og utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser,
gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Det er opp til kommunestyret eller fylkestinget å avgjøre om selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon

Det anbefales at kommunen eller fylkeskommunen innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser fastsetter regler og etablerer rutiner for kontrollen med selskapene, hvilke dokumenter som uoppfordret skal sendes kontrollutvalget og hvem som har plikt til å sørge for dette.

 

Oppdaterte hefter – 2020