Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer folkevalgte til å vise åpenhet om forhold som kan stå i veien for at det fattes korrekte avgjørelser uten påvirkning av utenforliggende hensyn.

Kommunesektorens etikkutvalg som er oppnevnt av KS har en rådgivende rolle og skal gi anbefalinger til kommunene. Utvalget skal i henhold til mandatet «bidra til en tillitsskapende forvaltning med høy etisk standard, gjennom å styrke etikk og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren». Utvalget har flere ganger reist temaer knyttet til tillit, åpenhet og varsling, og også vært en pådriver for KS sitt arbeid med dette.

Etikkutvalget oppfordrer folkevalgte til å vise åpenhet om forhold som kan stå i veien for at det fattes korrekte avgjørelser uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Det gjelder åpenhet rundt hvem folkevalgte har kontakt med. Det må være høy bevissthet rundt demokratiske utfordringer knyttet til lobbyisme og påvirkning fra næringslivsaktører og andre. Åpenhet i tilknytning til offentlige anskaffelser – ved konkurranser og tildelinger, er annet eksempel på viktig korrupsjonsforebyggende aktivitet.

For at medarbeidere skal våge å si fra om kritikkverdige forhold kreves gode varslingsordninger. Det er også mulig å ha tiltak som går utover lovens krav, som for eksempel egne tipsmottak for innbyggere, mener etikkutvalget.

Etikkutvalget anbefaler kommunen:

  1. Å sørge for full åpenhet i alle beslutningsprosesser slik at befolkningens tillit og deltakelsesmulighet styrkes og det blir mulig å stille myndighetene til ansvar.
  2. Å beskytte alle som avslører korrupsjon og styrke varslervernet. Rettighetene til den det varsles på skal også ivaretas.
  3. Å forhindre utilbørlig påvirkning på beslutningsprosesser ved å ha stor bevissthet og full åpenhet om lobbyvirksomhet og politisk press.
  4. Å redusere muligheten for korrupsjon i offentlige anskaffelser ved å innføre åpne registre over konkurranser og tildelinger.
  5. Å utvikle antikorrupsjonsprogrammer i kommuner og fylkeskommuner og formidle til innbyggere og leverandører hvordan antikorrupsjon praktiseres.
  6. Å gjennomføre opplæring av ansatte på alle nivåer i forebygging og respons på korrupsjon
  7. Håndheve brudd på korrupsjonslovgivning

 

Kilde: KS Høy tillit krever kontinuerlig innsats – KS