FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  – Prop. 46 L  – tirsdag 24. april

19.4 2018

Det er lagt opp til at høringen foregår i bolker der det er satt av tid til en kort innledning på 5 minutter fra hver organisasjon og med felles spørsmålsrunde til å svare på spørsmål fra komiteen. FKT er satt opp i bolk med Norges kommunerevisorforbund og Den norske revisorforening fra kl 10.45-11.10

Programmet for høringen

i høringen vil FKT formidle at vi i  all hovedsak er fornøyd med lovforslaget:

Kontrollutvalget

  • Antall medlemmer i kontrollutvalget foreslås økt fra tre til fem.
  • Videre foreslås det at lederen av kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren.
  • Det foreslås endringer i valgbarhetsreglene til kontrollutvalget som vil styrke utvalgets uavhengighet. Uavhengigheten til kontrollutvalget er blant annet avhengig av et kompetent og uavhengig sekretariat. 

Sekretariatet

  • Når det gjelder sekretariatene er FKT særlig fornøyd med at forholdet mellom sekretariatene og revisjonen klargjøres i tydeligere rollebeskrivelser, og at departementet støtter FKT i at det i mange tilfeller er en naturlig arbeidsoppgave for sekretariatet gjøre vurderinger, uten at det kommer i konflikt med revisorrollen.
  • Vi mener fortsatt at «bytteordninger» av sekretariat mellom kommuner som samtidig samarbeider på andre områder, reduserer sannsynligheten for at det blir gjennomført kontroller på de områdene som kommunene samarbeider om. Dette vil vi utdype nærmere i høringen.

  • Vi mener videre at revisjonsenheter som også utfører sekretariatsfunksjonen i kommuner, kan komme i habilitetskonflikter ved konkurranseutsetting av revisjon selv om de ikke utfører revisjonsoppgavene i den aktuelle kommunen de er sekretariat for. Dette vil også bli utdypet nærmere i høringen.

Forvaltningsrevisjon

  • Dagens krav om årlig forvaltningsrevisjon foreslås opphevet, men det skal fortsatt være krav om en plan. For FKT er det viktig å understreke at kravet om en plan for forvaltningsrevisjon forstås som et krav om å gjennomføre forvaltningsrevisjoner. Ved å gjennomføre forvaltningsrevisjoner kan vi unngå økt behov for statlig tilsyn.

Innsynsretten

  • Videre støtter FKT at det er behov for å styrke kommunens kontroll med ekstern virksomhet som utfører kommunale oppgaver og at innsynsretten nå foreslås til også å omfatte «andre virksomheter» som utfører oppgaver på vegne av kommunen

Statlig tilsyn

  • Det legges også opp til en sterkere samordning mellom det statlige tilsynet og kommunenes egenkontroll. Dette er særlig aktuelt når det gjelder forvaltningsrevisjon. Tilsynsmyndighetene oppfordres til ikke å prioritere et tilsyn med samme tema som er planlagt eller nylig gjennomført forvaltningsrevisjon, med mindre det foreligger særlige grunner. FKT vil jobbe for å få til systematisk samhandling og samordning mellom fylkesmann og den kommunale egenkontrollen.