Statsforvalteren i Vestland  har nylig fjernet innleid kommunedirektør i Samnanger

«Statsforvalteren konkluderer med at det etter kommuneloven ikke er mulig å fatte vedtak om innleie av midlertidig rådmann fra et konsulentforetak. Samnanger kommunestyret sitt vedtak har derfor et lovstridig innhold, og vedtaket er derfor ugyldig», skriver Statsforvalteren i sitt vedtak.

Både tidligere rådmann, opposisjonen og professor emeritus Jan Fridthjof Bernt har varslet om at en slik leieavtale bryter med kommuneloven og opposisjonen ba Statsforvalteren vurdere lovligheten av kommunestyrets leieavtale. På fredag opphevet Statsforvalteren kommunestyrets vedtak. Den innleide Agenda Kaupang-konsulenten Øystein Granheim ble i samme øyeblikk fjernet som kommunedirektør i Samnanger. Statsforvalteren viser i sitt vedtak til kommunelovens paragraf 13–1 første ledd. Her kommer det fram at kommunestyret ansetter en kommunedirektør som skal være leder av kommunens administrasjon.

I vedtaket vises det til at det i forarbeidene til kommuneloven i 1992 ble presisert at selv om kommunene i stor grad står fritt med tanke på hvordan de vil organisere seg, så er det i loven likevel gjort unntak fra dette i form av at administrasjonssjef/kommunedirektør er en lovfastsatt stilling som alle kommuner skal ha. Statsforvalteren viser også til et rundskriv fra departementet i 1998. I rundskrivet konkluderes det med at administrasjonssjefen må være kommunalt ansatt, og at loven ikke åpner for å overlate myndighet som rådmann til et privat firma.

Kilde: Kommunal Rapport