Oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar på Kommunal- og distriktsdepartementet sitt ansvarsområde.

Endringer i plan- og bygningsloven

Fra 1. januar 2023 trer plan- og bygningsloven kapittel 31 om eksisterende byggverk i kraft. Det betyr tydeligere bestemmelser om hva slags arbeid på byggverk som er omfattet av plan- og bygningsloven, og hvilke krav i lovgivningen som da gjelder. Det er også utarbeidet en digital veileder for arbeid på eksisterende bygg som skal hjelpe brukerne til å vurdere om et arbeid krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17) gjelder. Videre trer nye regler som skal hindre at bygg er farlige for omgivelsene, for eksempel etter naturskader, ulykker eller manglende vedlikehold, i kraft.

Nye og klarere regler skal gjøre det enklere å endre bygg, og sikre mer bærekraftig og effektiv gjenbruk av bygg. Lovendringene skal også bidra til mer forutsigbar, likere og raskere byggesaksbehandling av tiltak på eksisterende byggverk.

Mellombels forskrift om ekstra Merkurtilskot på grunn av høge straumprisar

Føremålet med tilskotsordninga er å gi tilskot til daglegvarebutikkar som er registrert i Merkurprogrammet, jf. Merkur-forskrifta, og som har hatt ekstraordinært høge straumkostnader i perioden 1. september til 31. desember 2022.

Kilde: www.regeringen.no