FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som ønsket en prinsipiell avklaring på spørsmål om publisering på nett.

22.2 2019

Det er ganske vanlig at sekretariatene mottar påstander om ulovligheter som i utgangspunktet er udokumenterte når henvendelsen sendes til kontrollutvalget. De fleste sekretariat har en nettside der sakspapirer publiseres før saksbehandlingen i utvalget. FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som ønsket en prinsipiell avklaring på hvilke plikter sekretariatene har som eier av nettstedet til kontrollutvalget når det gjelder publisering av påstander.

Professor Jan Fridthjof Bernt svarer:

SØRSMÅL:

«Vi har nå fått en henvendelse om legedekningen i en kommune. I et avsnitt står følgende:

«Slik det har vært gjort til nå er at administrasjonen gjør små endringer, noe som blir vedtatt av formannskap og kommunestyre. Når så kommunestyrerepresentanten X, 2 ganger har uttalt til meg at det er problematisk for ham og ordfører Y å kritisere Rådmann Z fordi de er personlige venner. Da får en egentlig følelsen at ingen av disse 3 burde vært med å behandle sakskomplekset da det er et habilitetsspørsmål.»

Personer i ledende stillinger må finne seg i kritikk, den er grei. Det vi lurer på er:

  • Kan vi publisere en henvendelse på kontrollutvalgets nettsider med udokumenterte påstander om hva noen har sagt utenfor det offentlige rom? I dette tilfellet er kommunestyrerepresentanten X tidligere ordfører, men det er vel uten betydning i saken.

Vi ønsker en avklaring av de prinsipielle sidene av saken: Hvilke plikter har vi som eier av nettstedet til kontrollutvalget når det gjelder publisering av påstander om hva en tredjepart skal ha sagt? Skal vi sladde dem, eller publisere dem?

SVAR:

Nettsidene til kontrollutvalget er en del av utvalgets offentlige kommunikasjonsflate utad. Ved siden av mer generell informasjon om utvalgets sammensetning, arbeid og rolle i kommunalforvaltningen, og innkalling, sakliste og møtebok for utvalget, vil det først og fremst være spørsmål om å legge ut inn- og utgående korrespondanse for utvalget/sekretariatet. Dette er i utgangspunktet opp til kontrollutvalget selv, men det er visse begrensninger:

  • Den første og helt selvfølgelige er at det ikke skal legges ut dokumenter med opplysninger som er underlagt taushetsplikt, herunder opplysninger som gjør slike opplysninger tilgjengelige ved sammenstilling av informasjon. Beskyldninger om at noen har foretatt noe straffbart vil kunne gå inn under taushetsplikten, men det må da være et «personlig forhold», ikke handlinger knyttet til tjenesten. Dokumentet vil fortsatt være offentlig for alle deler som ikke avdekker det taushetspliktbelagte forholdet. De aktuelle opplysningene må sladdes.
  • Videre er det bestemmelser i Offentlegforskrifta § 7 om visse typer opplysninger som ikke skal gjøres tilgjengelig på Internett. Ingen av disse alternativene er så vidt jeg kan se aktuelle her.

Det som her spørres om, er om det er adgang til å legge ut noe jeg forstår som et brev til kontrollutvalget med referat fra en privat samtale der det skal ha fremkommet opplysninger om kritikkverdige forhold pga. personlige relasjoner mellom rådmann som kan gi grunn til å vurdere inhabiliteten til de folkevalgte.

Utgangspunktet er da at et slikt brev vil være et offentlig dokument fra det kommer inn til kontrollutvalget. Det skal journalføres og gis innsyn i på forespørsel. Noen plikt til å legge det ut på utvalgets hjemmeside, er det i utgangspunktet ikke, men hvis det er fast praksis at all journalført post legges ut hvis ikke de særlige reglene i Offentlegforskrifta kommer inn i bildet, vil dette enkeltdokumentet neppe kunne holdes tilbake. Kritikken er i og for seg alvorlig nok, men tema er utføring av verv som folkevalgte og ikke private forhold i seg selv, og da er det ikke spørsmål om taushetsplikt eller annet forbud i forskriften mot publisering. Det kan likevel være greit å gi dem det gjelder anledning til å komme med et raskt tilsvar som kan legges ut før brevet legges ut, men brevet må journalføres og gis innsyn i fra det er innkommet, og noen plikt til å vente på tilsvar før det legges ut, har utvalget neppe her.

Når sakspapirene til kontrollutvalget legges ut på nett, kan man ikke «sile vekk» slike innspill. Men her følger det av krav til forsvarlig saksutredning at de som omtales i brevet får mulighet til å gi inn et tilsvar, som så inngår som en del av sakens dokumenter når den sendes og legges ut. Hvis ikke det er tid til det, bør det overveies om saken er klar for å legges frem for utvalget i dette møtet.