Styrene i FKT og NKRF har fastsatt de to første anbefalingene for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene.

6.6 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide de to første anbefalingene, som har vært på ekstern høring.

Det er nedsatt en felles styringsgruppe for dette arbeidet, og det er ulike arbeidsgrupper – sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene, som utarbeider forslagene til anbefalinger.

Følgende anbefalinger ble fastsatt av styrene i FKT og NKRF i forrige uke:

 

Ut over dette skal begge anbefalingene bidra til beste praksis i kontrollutvalgssekretariatene utover lovkrav og lokale regler/bestemmelser.

Samarbeidet med anbefalinger fortsetter videre, og for tiden er to arbeidsgrupper i gang med å utarbeide forslag til anbefalinger for:

  • Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • Budsjett for kontrollarbeidet

Disse kommer også på ekstern høring etter hvert som de foreligger.

Her kan du fritt laste ned anbefalingene og andre publikasjoner, veiledere o.l. fra FKT:

https://www.fkt.no/publikasjoner/veiledere-utarbeidet-av-fkt/