Nye, sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner skal vedta forskrifter for den nye kommunen innen 1. januar 2021. Hva skjer dersom dette ikke blir gjort innen fristen?

Fastsetting av forskrifter i den nye kommunen
I kommuner som slås sammen, gjelder de tidligere kommunenes lokale forskrifter fram til de blir endret eller opphevet, jf. inndelingsloven § 13. Den nye kommunen må derfor vurdere om forskriftene skal videreføres i den nye kommunen og hvilke endringer det er behov for, før den vedtar forskrifter for den nye kommunen. Kommuner som ble slått sammen fra 1. januar 2020, har fått frist til 1. januar 2021 med å gjøre dette.

Departementet har fått spørsmål om hva som skjer hvis den nye kommunen ikke rekker å vedta forskrifter for den nye kommunen innen fristen. Trer de tidligere kommunenes forskrifter automatisk ut av kraft? Departementet har avkreftet det. Ved kommunesammenslåing legges et kontinuitetsprinsipp til grunn. Det betyr at den nye kommunen «arver boet» fra de tidligere kommunene, og forskrifter fastsatt av dem gjelder fortsatt for vedkommende områder, inntil den nye kommunen har erstattet dem med forskrifter for den nye kommunen. Det er likevel anbefalt at den nye kommunen vedtar sine forskrifter innen fristen, blant annet fordi kommunen er tjent med å ha ett felles lokalt regelverk.

De tidligere kommunenes forskrifter må oppheves
Forskrifter må på samme måte som lover oppheves når de ikke lenger skal gjelde. Når de tidligere kommunenes forskrifter ikke automatisk trer ut at kraft, betyr det at den nye kommunen må oppheve dem. Dette gjøres normalt samtidig med at forskrift for den nye kommunen vedtas. Har den nye kommunen vedtatt forskrifter uten samtidig å oppheve de tidligere kommunenes forskrifter, eller det er forskrifter som ikke skal videreføres i den nye kommunen, må kommunen fatte et eget formelt vedtak om opphevelse av de tidligere kommunenes forskrifter. Vedtak om nye forskrifter, endring i eksisterende forskrifter og opphevelse av forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Departementet har i brev gjennomgått de formelle reglene for utforming av forskrifter i kommunene og fylkeskommunene. Brevet tar utgangspunkt i forskriftshjemlene i kommuneloven kapittel 8, men er relevant for utformingen av alle typer forskrifter.

Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene – regjeringen.no