Fagtema

Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøter

Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes.

Departementet har mottatt skriftlige og muntlige henvendelser om eventuell forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som opphørte 1. august 2020. Flere av henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. Departementet har derfor foretatt en fornyet vurdering av om noen av bestemmelsene bør gjeninnføres.

Departementets forslag

Departementet foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene.

Høring

Høringsfristen er satt til 14. september 2020. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-og-lov-om-interkommunale-selskaper/id2740397/

Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte
Bestemmelsen utvider adgangen som folkevalgte organer har til å holde fjernmøter. Bestemmelsen gir adgang til at alle lukkede møter kan holdes som fjernmøter. Det innebærer at folkevalgte organer kan behandle saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger i fjernmøte. Det samme gjelder hvis organet skal behandle saker om en arbeidstakers tjenstlige forhold. Møter som kan lukkes etter kommuneloven § 11-5 tredje ledd kan etter gjeldende rett avholdes som fjernmøter og trengs ikke reguleres særskilt i denne midlertidige loven.

Til § 2 Adgang til fjernmøter i interkommunale selskaper
Bestemmelsen gir i første ledd representantskapet, styret og avviklingsstyret i et interkommunalt selskap adgang til å ha møter som fjernmøter. Bestemmelsen gjelder kun for interkommunale selskaper opprettet etter reglene i IKS-loven. Av bestemmelsen går det frem at kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder tilsvarende så langt de passer for fjernmøte i representantskapet, styret og avviklingsstyret i et interkommunalt selskap.
Bestemmelsen gir i andre ledd adgang til at representantskapet, styret og avviklingsstyret kan benytte elektronisk signatur for å signere protokoller fra møter.

Loven oppheves 1. juni 2021.