FKT har gitt høringssvar til forslag til endringer i kommuneloven.

18.10 2022

Høringssvaret fra FKT:

«Vi viser til høringsnotat fra Kommunal- og distriktsdepartementet om endringer i kommuneloven. Vi har følgende kommentarer:

KAPITTEL 11 OM MØTE-, TALE- OG FORSLAGSRETT I FOLKEVALGTE ORGANER

Forum for kontroll og tilsyn støtter departementets forslag om for det første å lovfeste at medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter. For det andre går forslaget ut på å presisere at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre enn organets medlemmer, utover det som følger av lov og forskrift.

Vi har fått tilbakemeldinger om at bestemmelsene om møte-, tale- og forslagsrett har vært uklare eller kan ha blitt «misbrukt» i kommunestyrer eller i utvalg, overfor revisor, kontrollutvalgets leder og/eller andre som har vært invitert til å uttale seg om en sak i et møte i et folkevalgt organ. I noen tilfeller har revisor/kontrollutvalgets leder urettmessig blitt nektet møte-/talerett. I andre tilfeller kan revisor eller en eksternt invitert urettmessig ha fått forslagsrett. Vi mener derfor at klargjøringen departementet foreslår i lovteksten er god og fornuftig.

Det er et viktig prinsipp at det er medlemmene av folkevalgte organer som har disse rettighetene, og ingen andre, med mindre lovgiver eksplisitt har slått dette fast. I kommuneloven finnes imidlertid ikke noen bestemmelse som sier at kontrollutvalgets sekretariat har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Vi foreslår derfor at kommunelovens § 23-7 endres slik at det framgår at kontrollutvalgets sekretær har møte- og talerett i kontrollutvalget.

KAPITTEL 15 OM NAVN PÅ INTERKOMMUNALE SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN

I dag er det et krav i kommuneloven at interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap må ha navn som inneholder ordene interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap. Departementet foreslår i kapittel 15 i høringsnotatet å åpne for at det i tillegg blir mulig å bruke forkortelsene «IPR» og «KO». Ideen er at hensynet til gjenkjennelighet kan ivaretas gjennom bruk av forkortelser.

Vi har fått et innspill fra et av våre medlemmer som mener at KO kan forveksles med KU – forkortelsen mange bruker for kontrollutvalg. Medlemmet mener derfor at KOF er en bedre egnet forkortelse.

Her er FKT enig med departementet. Forkortelsen KOF har noen likheter med den innarbeidete og kjente forkortelsen KF for kommunale foretak. Det er en viss fare for at F-en feilaktig kan forveksles med foretak. KO fremstår som den forkortelsen med minst fare for forveksling med KF.

KAPITTEL 16 OM VARSLING TIL KONTROLLUTVALGET OM MØTER

Kommuneloven sier at kontrollutvalget «skal varsles» om møter i generalforsamling representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper, uten at det står hvem som har en plikt til å varsle. Det er dermed ikke helt klart hva som er gjeldende rett. Departementet foreslår å presisere i lov at det er kommunen som har en plikt til å varsle kontrollutvalget. Den foreslåtte ordlyden i § 23-6 femte ledd er:

«Kommuner og fylkeskommuner skal varsle kontrollutvalget om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.»

Det er flere av våre medlemmer som har gitt uttrykk for at det er viktig at kontrollutvalget varsles om møter i generalforsamling og representantskap innen rimelig tid, eller helst samtidig som representantskapet og generalforsamlingen innkalles. FKT er enig i det og tenker at den mest praktiske løsningen er at innkallingene sendes direkte fra selskapene til kontrollutvalget. Vi anerkjenner likevel departementets argument om at det lovteknisk og pedagogisk sett vil være uheldig dersom en varslingsplikt for selskap blir plassert i kommuneloven. Det vil trolig være mer nærliggende at en varslingsplikt blir plassert i den enkelte selskapsloven. Vi foreslår derfor at kommuneloven presiserer at det er kommunens ansvar at kontrollutvalget blir varslet. På den måten må hver enkelt kommune tilpasse seg til den mest praktiske fremgangsmåten og sørge for at kontrollutvalget faktisk mottar varsler om møter til det enkelte aksjeselskapet, interkommunale selskapet mv.

Forum for kontroll og tilsyn anbefaler at ordlyden i § 23-6 femte ledd endres til:

«Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at kontrollutvalget blir varslet om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene»

Vi har ellers ingen kommentarer til forslag til endringer.»