Styret i FKT har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For ut for styrets behandling ble det invitert til en intern høring blant forumets medlemmer. Styret mottok åtte innspill, herav ett fra et kontrollutvalg. De øvrige innspillene sto kontrollutvalgssekretariater bak. FKTs høringsuttalelse har hovedfokus på områdene kontroll, tilsyn og revisjon i NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Innledning

I kommuneloven ble bestiller-/utførermodellen mellom kontrollutvalg og revisjon rendyrket fra 2004. FKT mener utredningen mangler en beskrivelse av de ulike rollene for kontrollutvalget som bestillere, deres sekretariat som uavhengig operativt ledd og rådgiver for kontrollutvalgene i deres arbeid, og revisjonen som leverandør av revisjon og andre undersøkelser til kontrollutvalget etter deres bestilling.

Valgbarhet

FKT mener forslaget i større grad burde ha drøftet om ansatte (ikke bare lederen) i kontrollutvalgssekretariatet bør være utelukket fra valg etter forslagets § 7-3 første ledd.

Kontroll og tilsyn med kommunene

FKT mener at kontrollutvalgssekretariatets rolle må beskrives som en naturlig del av kontroll- og tilsynsordningene i kommunens egenkontroll. Sekretariatet er en viktig del av det faglige grunnlaget for den delen av egenkontrollen i kommunen som har folkevalgt ledelse. FKT mener også at et uavhengig og kompetent sekretariat bistår kontrollutvalget faglig med den løpende kontrollen med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å unngå unødvendig belastning på kommunene. FKT mener at dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll skal skje mellom kontrollutvalget ved sekretariatet og fylkesmannen.

Internkontroll

FKT støtter forslaget om å innføre en tydeligere internkontrollbestemmelse i kommuneloven som erstatning for særlovgivningens bestemmelser om internkontroll for kommuneplikter.

Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet

FKT støtter forslaget om å øke minste antall medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem medlemmer.

FKT støtter også forslaget om at alle ansatte i kommunen fortsatt skal være utelukket for valg til kontrollutvalget. Forslaget om strengere valgbarhetskrav knyttet til personer med ledende stillinger og verv i styre og bedriftsforsamling i selskaper som kommunen/fylkeskommunen har eierinteresser i, samt tilsvarende i regionråd og kommunalt oppgavefellesskap, støttes. I tillegg ønsker FKT at dette også skal vurderes for eierrepresentanter i slike selskaper (representantskap, generalforsamling mv.).

FKT mener at siden det kun er kommunestyret/fylkestinget selv som ikke er omfattet av kontrollutvalgets tilsynsansvar, skal også folkevalgte ha plikt til å møte og forklare seg i høringer.

FKT mener at sekretariatsfunksjonen og betydningen av et faglig kompetent og velfungerende sekretariat må beskrives tydeligere i lovproposisjonen. Videre mener forumet at sekretariatets uavhengighet må vektlegges sterkere gjennom at bytteordninger der administrasjonen i en kommune er sekretariat for kontrollutvalget i en annen kommune ikke er lovlig. I tillegg mener FKT at revisjonsenheter ikke skal kunne utøve sekretariatsfunksjonen i kommuner, selv om de ikke utfører revisjonsoppgavene i den aktuelle kommunen.

FKT mener at lovutvalget har brukt en for vid og vag definisjon av revisjon i sin utredning, og at det går langt i å prøve å hemme sekretariatene i deres ansvars- og oppgaveutøvelse. Sekretariatene må kunne gjøre sine nødvendige vurderinger uten at de dermed foretar revisjon. En mer presis gjennomgående beskrivelse av grensegang mellom og respekt for rollene til henholdsvis sekretariatene og revisjonen, hadde vært på sin plass.

FKT mener at det må innføres kompetansekrav for ansatte i kontrollutvalgssekretariat, og at det bør stilles krav til kontrollutvalgssekretariatets størrelse.

Revisjon

FKT støtter i utgangspunktet forslaget om utvidelse av regnskapsrevisors mandat innen forenklet etterlevelsesrevisjon, men mener likevel at utredningen i for liten grad konkretiserer hva den legger i dette.

FKT mener at dagens praksis med at alle nummererte brev rettes til kontrollutvalget må videreføres, og støtter dermed ikke utvalgets forslag til endringer av dette. Kontrollutvalgets ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev må også videreføres.

FKT er ikke enig i utvalgets vurderinger og mener at bestemmelsen om årlig forvaltningsrevisjon må videreføres. Også innen dette feltet mener forumet at rolle- og oppgavefordelingen mellom aktørene er for lite beskrevet i utredningen.

FKT støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i kommunesektoren.

Kommunenes styring og kontroll med ekstern virksomhet

FKT støtter utvalgets vurderinger knyttet til lovendringene som foreslås vedrørende innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen. Dette vil styrke den politiske kontrollen med ekstern virksomhet innen kommunens ansvarsområder.

FKT mener at beskrivelsen av eierskapskontroll (uten forvaltningsrevisjon i selskap) som ren revisjonsoppgave, er mangelfullt definert i utredningen og mener at utredningen i liten grad bygger opp under et eventuelt behov for den lovendringen utvalget foreslår.

FKT mener at det må utarbeides uavhengige risiko- og vesentlighetsvurderinger for hhv. den virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. 


Relatert innhold: