I en tolkningsuttalelse skriver Kommunal- og distriktsdepartementet at det er adgang til å lovlighetskontrollere avgjørelser om innsyn etter reglene i kommuneloven kapittel 27.

En kommune hadde behandlet en innsynsbegjæring etter offentlighetsloven, og gitt innsyn i et dokument. Det ble deretter fremmet krav om lovlighetskontroll av avgjørelsen om å gi innsyn. Departementet fikk spørsmål fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark om kommunens avgjørelse om å gi innsyn i et dokument etter offentlighetsloven var en avgjørelse om kan være gjenstand for lovlighetskontroll.

Departementet anså at avgjørelsen om å gi innsyn etter offentlighetsloven var et endelig vedtak etter kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a. Det var derfor adgang til å lovlighetskontrollere slike avgjørelser etter reglene i kapittel 27. Departementet la blant annet vekt på at behandlingen av innsynsbegjæringen kan anses som en egen sak, og at kommunens avgjørelse om å gi innsyn var kommunens endelige befatning med den saken. Hensynene bak reglene om lovlighetskontroll i kommuneloven tilsa også at mindretallet i kommunestyret skulle ha mulighet til å få en ekstern vurdering av om kommunene har fattet et lovlig vedtak om innsyn.

Her kan du lese hele uttalelsen: Lovlighetskontroll av vedtak om innsyn

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet